KHAI THÁC

Khai thác xa bờ để bảo vệ nguồn lợi thủy sản
(Ngày 22-01-2019)
Tổng trữ lượng nguồn lợi hải sản vùng Biển Việt Nam ước tính khoảng 4,25 triệu tấn với hơn 900 loài thuộc 462 giống…
Trong đó, trữ lượng cá nổi nhỏ ước tính khoảng 2,65 triệu tấn, chiếm khoảng 62,4% tổng trữ lượng; cá nổi lớn ước khoảng 1,03 triệu tấn, chiếm khoảng 24,3%, còn lại là hải sản tầng đáy, giáp xác và các loại khác…

Đây là kết quả công bố mới nhất của Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi và Thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) sau quá trình triển khai thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi hải sản vùng Biển Việt Nam giai đoạn 2011-2013” tại các vùng biển vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Kết quả này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức lại khai thác thủy sản trên biển và triển khai đề án tái cơ cấu thủy sản Việt Nam trong thời gian tới theo hướng tăng cường đánh bắt xa bờ, phát triển bền vững.

Khuyến khích ngư dân vươn khơi khai thác để bảo vệ nguồn lợi thủy sản phát triển bền vững

Tổng cục Thủy sản nhận định, trong thời gian tới Việt Nam có khả năng khai thác ước tính khoảng 1,75 triệu tấn, trong đó khả năng khai thác của cá nổi nhỏ khoảng 1,06 triệu tấn; thủy sản tầng đáy là 244 nghìn tấn… Tuy nhiên, để khai thác theo tiêu chuẩn quy định của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) phải tính đến khả năng khai thác dựa trên cơ sở sản lượng khai thác bền vững, do đó lãnh đạo Tổng cục Thủy sản cho rằng, vẫn cần phải tiếp tục thực hiện nội dung điều tra nghề cá thương phẩm để ước tính chính xác sản lượng thủy sản có thể khai thác bền vững tối đa.

Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi và Thủy sản (Tổng cục Thủy sản) đề xuất trong thời gian tới, ngành thủy sản cần tập trung định hướng duy trì sản lượng khai thác hải sản ở mức khoảng 1,7-1,9 triệu tấn/năm, trong đó tập trung vào các loài cá biển, giáp xác, tôm biển, nhuyễn thể.

Theo đại diện Tổng cục Thủy sản, hiện sản lượng khai thác thủy sản của chúng ta đã đạt 2,5 triệu tấn trong đó riêng vùng khơi chỉ chiếm 36% tổng sản lượng với khoảng 900 nghìn tấn; vùng bờ và vùng lộng chiếm tới 64% với khoảng 1,6 triệu tấn. Do vậy trong thời gian tới cần điều chỉnh tỷ trọng khai thác vùng khơi xa lên 70% tổng sản lượng để tương ứng với nguồn lợi hiện có, giảm tỷ trọng sản lượng khai thác ven bờ.

Cùng với đó, các chuyên gia cũng đề xuất trong thời gian tới ngành thủy sản cần điều chỉnh cơ cấu tàu thuyền, nghề nghiệp với từng vùng biển nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành thủy sản hiệu quả theo hướng tiến tới giảm dần số lượng tàu cá khai thác hải sản tầng đáy với các nghề lưới kéo đáy, lưới rê đáy… (đặc biệt là ở vùng biển Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) và gia tăng số lượng tàu cá làm nghề khai thác cá nổi nhỏ tập trung ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông Nam Bộ gồm các nghề lưới vây, chụp mực, đồng thời duy trì tối đa đội tàu cá khai thác cá nổi lớn xa bờ như câu tay cá ngừ đại dương, lưới vây cá ngừ…

Tổng cục Thủy sản cho rằng: Với quá trình điều tra, đánh giá tổng hợp trữ lượng trên cơ sở các phương pháp hiện đại, bảo đảm độ tin cậy, các kết quả này cần được áp dụng trong công tác quy hoạch, dự báo ngư trường khai thác và quản lý khai thác thủy sản. Ngoài ra, đây là căn cứ khoa học để ngành thủy sản khoanh vùng bảo vệ và hạn chế khai thác nguồn lợi thủy sản tại một số vùng biển ven bờ để bảo vệ nguồn lợi thủy sản phát triển bền vững.

[Trở về]
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- Tăng hiệu quả khai thác bằng lưới rê hỗn hợp
- Độc đáo nghề bẫy mực "làm chơi ăn thiệt" trên vịnh Cam Ranh
- Khai thác xa bờ để bảo vệ nguồn lợi thủy sản
- Tiến bộ kỹ thuật trong khai thác hải sản xa bờ